நன்றி

- அலெஹாந்த்ரோ ஸாம்ப்ரா

மெக்சிகோ சிட்டி சப்வேயில் அடிக்கடி நடப்பது போல், இடையிலுள்ள ஒரு நிறுத்தத்தில், ரயில் நீண்ட நேரம் நின்று கொண்டிருக்கிறது, புரிந்து கொள்ள முடியாதபடிக்கு ஆறு அல்லது ஏழு நிமிடங்கள், இது வழக்கம்தான் என்றாலும் கால தாமதம் அவர்களை வதைக்கிறது, உள்நோக்கம் கொண்டதாகவும் தேவையற்றதாகவும் அவர்களுக்குத் தோன்றுகிறது, கடைசியில் கதவு மூடிக் கொள்கிறது, ரயில் நகரத் துவங்குகிறது, அவர்கள் இறுதியில் தங்கள் நிறுத்தத்தை அடைகிறார்கள், அதன் பின் இருவரும் அவள் வசித்துக் கொண்டிருக்கும் வீட்டை அடையும் வரை நடந்து செல்கிறார்கள்.

This content is for Unnatham Paid User members only.
Log In Register